Skip to main content

Atestare și consultanță patrimoniu

I. ATESTAREA INVENTARULUI

 • Ce este?

  Atestarea de patrimoniu este procesul prin care unităţile administrativ-teritoriale își definitivează bunurile din patrimoniu ca fiind bunuri ce aparțin de proprietatea publică a acestora. Ulterior, aceste bunuri devin inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.

 • Categorii de bunuri din patrimoniul public al unității administrativ-teritoriale:
  • Drumuri comunale, vicinale şi străzile;
  • Pieţe publice și comerciale, târguri, oboare şi parcuri publice, precum şi zone de agrement;
  • Lacuri şi plaje;
  • Reţele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţii de tratare şi epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente;
  • Terenuri şi clădiri în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţii publice de interes local (spre exemplu: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile, etc.);
  • Locuinţe sociale;
  • Statui şi monumente;
  • Bogăţii de interes public ale subsolului;
  • Terenuri cu destinaţie forestieră;
  • Cimitire orăşeneşti şi comunale;
  • Porturi de agrement;
  • Ansambluri şi situri istorice şi arheologice;
  • Porturi fluviale civile;
  • Diguri de apărare împotriva inundaţiilor;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ reglementează o nouă procedură de atestare a inventarelor bunurilor din domeniul public și de aprobare a inventarelor bunurilor din domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale.

Întreg procesul de atestare se realizează cu respectarea dispozițiilor legale în funcție de natura bunurilor care constituie obiectul proiectului de hotărâre. Citiți aici prevederile legale în vigoare referitoare la acest aspect.

Inventarul atestat constituie anexa la Statutul UAT

PROCEDURA DE ATESTARE

Servicii complete pentru atestarea inventarului și rezolvarea problemelor specifice în procedura atestării inventarului la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

 • Etapele procedurii
  1. Elaborarea Proiectului de Hotărâre privind atestarea inventarului domeniului public
  2. Transmiterea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (M.D.L.P.A.) a Proiectului de Hotărâre al Consiliului Local și documentele suport
  3. M.D.L.P.A transmite în maxim 60 zile de la înregistrare un punct de vedere cu privire la proiectul hotărâre, alături de punctele de vedere primite de la celelalte instituții consultate
  4. Redactarea și adoptarea Hotărârii de către Consiliul Local privind actualizarea inventarului domeniului public, armonizată cu punctele de vedere primite de la Ministerele consultate.
 • Serviciile noastre în procedura de atestare
  • Efectuăm analiza înscrisurilor din care rezultă dreptul de proprietate al UAT-ului în raport cu legislația în vigoare;
  • Identificăm soluția pentru întocmirea inventarului și actualizarea acestuia cu respectarea normelor speciale ale Codului Administrativ;
  • Pregătim documentația conform normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
  • Oferim suportul necesar până la adoptarea hotărârii de către Consiliul Local;
  • Oferim consultanță în scopul verificării proiectelor de hotărâre privind atestarea inventarului domeniului public care urmează a fi transmise Ministerului Dezvoltării pentru solicitare aviz-atestare;
  • Redactăm actele cu caracter juridic în concordanță cu legislația specifică în vigoare.

APLICABILITATE

 • Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Codul Administrativ;

 • Evitarea măsurilor impuse de curtea de conturi;

 • Accesarea unor finanțări;

 • Realizarea de investiții;

 • Garanția dreptului de proprietate;

 • Posibilitatea de a efectua mișcări în patrimoniu.

II. CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ PATRIMONIU

 • Atestare
  • Redactarea documentelor necesare procedurii de atestare conform prevederilor art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Analiza eligibilității cărților funciare în vederea efectuării procedurii de atestare;
  • Consultanță prin analizarea proiectelor de atestare redactate de către UAT;
  • Consultanță prin analizarea punctului de vedere primit de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
  • Consultanță prin analizarea respingerilor primite de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
  • Consultanța și analiza adreselor primite prin intermediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a instituțiilor/ ministerelor consultate de către aceasta din urmă.
 • Furnizarea și redactarea de hotărâri ale Consiliului Local
  • Elaborare H.C.L. privind întocmirea/ actualizarea inventarului domeniului privat;
  • Elaborare H.C.L. declarare interes public local;
  • Elaborare H.C.L. întăbulare definitivă;
  • Elaborare H.C.L. confirmare Identitate;
  • Elaborare H.C.L. schimbare denumire proprietar;
  • Elaborare H.C.L. privind clasificarea și atribuirea de denumiri a unor drumuri de interes public local;
  • Elaborare H.C.L. de trecere a unui imobil din domeniul privat în domeniul public;
  • Elaborare H.C.L. de trecere a unui imobil din domeniul public în domeniul privat;
  • Elaborare adeverință actualizare atribute textuale;
  • Elaborare H.C.L. formare număr cadastral;
  • Elaborare H.C.L. schimbare destinație imobil;
  • Elaborare alte tipuri de HCL în funcție de necesitate.
 • Furnizarea și redactarea documentației privind procedura de expropriere
  • Documentație topografică aferentă procedurii de expropriere;
  • Elaborare H.C.L. privind aprobarea unor studii de fezabiliate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții;
  • Elaborare H.C.L. privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere;
  • Anunțuri de expropriere;
  • Raport de evaluare în scopul exproprierii;
  • Decizie de expropriere.
 • Diverse
  • Servicii de Consultanță juridică;
  • Reprezentarea UAT în relațiile cu BCPI/ OCPI/ alte instituții publice.

Întrebări frecvente

În ce situații este necesară atestarea de patrimoniu?

Atestarea de patrimoniu este necesară în cazul realizării de investiții, în cazul accesării unor finanțări și pentru actualizarea de inventar atunci când regimul juridic al bunurilor se modifică.

De ce este obligatorie procedura de atestare?

Procedura de atestare este obligatorie deoarece constituie o obligativitate în conformitate cu articolul 289 din Codul Administrativ. Inventarul bunurilor din domeniul public al unității administrativ-teritoriale constituie anexă la statutul unității administrativ-teritorial

Care sunt pașii ce trebuie parcurși în această etapă?

a. Redactarea documentelor necesare procedurii de atestare conform prevederilor art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
b. Trimiterea acestora către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea primirii unui punct de vedere;
c. Transmiterea unui punct de vedere în termen de 60 de zile atât din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cât și a celorlalte Instituții consultate (de la 15 la 23);
d. Rezolvarea cerințelor din punctul de vedere primit;
e. Redactarea Hotărârii de Consiliul Local privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale;
f. Transmiterea Hotărârii de Consiliul Local către Instituția Prefectului în vederea obținerii avizului de legalitate.

Care este diferența dintre actualizarea inventarului domeniului public și cea a inventarului domeniului privat?

Actualizarea inventarului domeniului privat se realizează printr-o Hotărâre de Consiliu Local fără a fi necesară o altă procedura de urmat. Actualizarea inventarului domeniului public se realizează printr-o Hotărâre de Consiliu Local, fiind necesară o procedură prealabilă de trimitere în consultare a proiectului către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației.

Care este condiția minimă necesară pentru a atesta un bun?

Condiția minimă necesară pentru a atesta un bun este înscrierea acestuia într-o Carte Funciară eligibilă pentru procedura de atestare.