Skip to main content

ATESTAREA INVENTARULUI PATRIMONIULUI

– LEGI ȘI ARTICOLE –

Atestarea inventarului patrimoniului se realizează cu respectarea dispozițiilor legale în funcție de natura bunurilor care constituie obiectul proiectului de hotărâre. Mai jos sunt enumerate și explicate prevederile legale în vigoare referitoare la acest aspect.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ reglementează o nouă procedură de atestare a inventarelor bunurilor din domeniul public și de aprobare a inventarelor bunurilor din domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale.

Articolul 289 din Codul Administrativ

  • Alineatul 1. Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale;

  • Alineatul 9. Proiectul hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale se comunică şi ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice;

  • Alineatul 16. Inventarul domeniului public al unității administrativ-teritoriale constituie anexă la statutul unităţii administrativ-teritoriale şi se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică.

Articolul 357 din Codul Administrativ

Inventarul întocmit și actualizat de Comisia specială se aprobă prin hotărârea Consiliului Local, fără a mai fi urmată procedura aferentă bunurilor din domeniul public în cazul inventarului domeniului privat.

Articolul 607 din Codul Administrativ

  • Alineatul 1. În cazul unităţilor administrativ-teritoriale pentru care la data intrării în vigoare a prezentului cod nu a fost atestată apartenenţa bunurilor la domeniul public de interes local, aplicarea prevederilor art. 289 se realizează în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod.


Hotărârea Guvernului nr. 392/14.05.2020 stabileşte normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

ATESTAREA INVENTARULUI cu respectarea următoarelor dispoziții legale în funcție de natura bunurilor care constituie obiectul proiectului de hotărâre, conform Radiogramei nr. 793052 din 16.06.2022 emisă de Ministerul Afacerilor Interne și nr. 71254 din 16.06.2022 emisă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.


Unitate de învățământ preuniversitar

Legea nr. 198 din 4 iulie 2023 a învăţământului preuniversitar

  • Articolul 146, alineatul 2. Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale.

  • Articolul 146, alineatul 8. Schimbarea destinaţiei terenului folosit de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi a spaţiilor/ clădirilor în care nu se mai desfăşoară activităţi didactice se poate face pentru servicii publice de interes local, judeţean şi naţional, respectiv pentru activităţi care contribuie la dezvoltarea comunităţii locale, în primii 3 ani calendaristici de la încetarea activităţii didactice în spaţiul respectiv, de autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al Ministerului Educaţiei.

ORDIN nr. 5.819 din 2016

ORDIN nr. 5.819 din 2016 – privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia.

Categoria drumurilor

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43 din 1997

  • Articolul 2, alineatul 8. Clasificarea drumurilor de interes local, precum şi clasificarea ca drum de interes local al unui drum neclasificat, se fac prin hotărârea consiliului local respectiv.

Poziții globale

Se vor individualiza prin carte funciară separată și se vor atesta în Inventar la poziții distincte.

Rețele de utilități

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice

  • Articolul 5, alineatul 1. În vederea identificării, înregistrării, descrierii şi reprezentării pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi în documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, sistemele de utilităţi publice se evidenţiază şi se inventariază în cadastrele imobiliar-edilitare organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, conform legii.